4 Aug 2013

Estetik


Karya sastera merupakan garapan luapan perasaan pengarang yang dicurahkan dalam bentuk tulisan. Kata-kata yang digunakan pengarang adalah wahana penting yang menghubungkan karya dengan pembaca. Bahasa menjadi intisari utam sesebuah karya sastera. Sebagai karya seni yang mengandungi unsur keindahan, bahasa menjadi elemen penting dalam pernyataan keindahan tersebut. Sebuah karya sastera amat akrab dengan penggunaan bahasanya. Keindahan bahasa inilah yang menjadi nilai estetik karya berkaitan. Estetik yang termuat dalam bahasa berkaitan melenturkan pemikiran pengarang, kekuatan daya imaginatifnya, saranan emosi yang terbawa dalam karya serta amanat dan pesan yang mahu disampaikan dapat dikuliti melalui bahasanya.

Tokoh pengkaji ternama A. Teeuw menulis Tergantung pada Kata (1980). Buku ini menganalisis sepuluh puisi dari sepuluh penyair terkenal yang mewakili ciri-ciri pemakaian bahasa dan dan identiti estetik mereka. Kajian kebahasan dalam karya sastera ini dikenali sebagai stilsitika atau ilmu gaya bahasa. Umar Junus kemudian menghasilkan sebuah buku Stilistika Satu Pengantar (1989). Penciptaan karya sastera tidak terlepas dari penggunan stilistik yang menjadi identiti kebahasaan pengarangnya. Ini bermakna karakter bahasa berbeza antara seorang pengarang dengan pengarang yang lain. Perbezaan inilah yang meletakkan ketajaman estetik dan identiti estetik masing-masing. Wellek dan Warren (1995) melihat bahawa sifat estetis sesebuah karya itu meletakkan sesebuah karya sebagai mahakarya. Di samping itu penilaian estetis atas gaya bahasa, komposisi dan kekuatan penyampaian yang tercermin dalam pelbagai ujaran menjadi kriteria kehebatan sesebuah karya sastera.

Apakah Estetik?

Istilah estetik berasal dari bahasa latin “aestheticus” atau bahasa Yunani “aestheticos” yang bersumber dari kata “aithe” yang membawa maksud merasa. Estetik merupakan susunan bahagian daripada sesuatu yang berpola. Pola ini menyatukan bahagian-bahagian yang mengandungi keselarasan unsur sehingga menimbulkan keindahan. Estetik merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang keindahan dalam seni. Keindahan tersebut dapat dicapai melalui bentuk. Sekalipun estetik terus berubah mengikut selera masyarakat yang berubah. Namun prinsip-prinsip umum estetik dalam karya menjadi jambatan kepada kita mendapatkan pengalaman estetik.

Plato melihat keindahan sebagai dua bahagian. Pertama yang berkaitan dengan idea. Keduanya Plato menyebut bahawa bahwa yang indah dan sumber segala keindahan adalah yang paling sesderhana. Aristotle menyebutkan bahwa keindahan berkaitan keseimbangan dan keteraturan ukuran. Pandangan ini, menurut Aristotle, berlaku untuk benda-benda alam ataupun untuk karya seni buatan manusia. Karya seni yang dimaksudkan oleh Aristotle adalah sastera dan drama. Bagi Aristotle drama terutama dalam bentuk tragedi harus dinilai sebagai suatu peniruan. Karya seni diharapkan menjadi lambang atau simbol, yang maknanya dapat ditemukan dan dikenali oleh penggemar karya seni itu, berdasarkan pengalaman mereka sama ada mereka sebagai pembaca audien atau pemain.

Pada abad ke 20 para falsafah Barat membicarakan bidang estetik dengan memerhatikan apa yang disebut pengalaman estetik, baik dalam diri si seniman pencipta karya seni ataupun dalam diri para penggemar seni atau audien.

Terdapat pandangan yang menyatakan bahawa nilai seni dalam karya sastera tidak semata-mata terletak pada penggunaan bahasa. Keindahan bukan sekadar terpamer kepada kebolehan pengarang mengolah kata-kata saja, tetapi juga pada aspek-aspek lain yang berkaitan dengan seni pengalaman pengarang dan sebagainya. Dalam memahami nilai-nilai estetik pada karya sastera harus melihat pada hubungan antara aspek-aspek kesusastraan dengan kod-kod yang mendasarinya. Pemahaman ini berkait rapat dengan keilmuan semiotik.

Dalam melihat ke dalam sebuah karya sastera, ada tiga kelompok penting yang tidak harus dipisahkan iaitu penulis, karya, dan pembacanya. Ketetapan ini kemudian menghasilkan pandangan bahawa seseorang peneliti perlu mengetahui pengalaman estetik pembaca ketika mereka berhadapan dengan sebuah karya sastera. Hubungan estetik karya sastera dengan pembaca terletak pada proses pemaknaan yang dilakukan oleh pembaca karya sastera tersebut, di mana nantinya kita juga akan kembali berkaitan dengan penggunaan tanda-tanda atau semiotik pada karya sastera yang mereka baca.

Dengan menggunakan estetik sastera sebagai salah satu objek penelitian kesusasteraan, kita dapat menentukan makna atas pengalaman, emosi, dan perasaan yang terkandung dalam karya sastera tersebut sehingga pembaca menjadi pihak yang aktif. Ini menjelaskan bahawa dalam melihat estetik karya sastera bukanlah sekadar memerhati bahasa dan strukturnya dalam karya sastera. Ia harus ditumpukan kepada keseluruhan karya sastera berkenaan. Melihat ke dalam aspek-aspek unsur-unsur sastera yang terbentuk merupakan hasil dari pemikiran seni yang dituliskan kembali dalam karya sastera. Di sinilah letaknya nilai keindahan yang dapat ditemui pembaca. Hubungan karya dengan pembaca adalah memberi ruang kepada pembaca memahami apa yang tertulis dalam karya berkaitan.

Membaca merupakan proses penjelajahan ke dalam ruang teks. Ia tidak dibatasi oleh aksara tetapi proses membaca suatu karya sastera adalah perjalanan antara karya dengan pembacanya. Pembaca mencari kenikmatan membaca melalui narasi, penggunaan kata dan deksripsi yang dimuatkan pengarang melalui keupayaan dan ketrampilan pengarang mengolah bahasa. Keterikatan antara karya sastera dengan pembaca inilah yang membawa kepada pengalaman estetik. Apabila pembaca membaca karya sastera perkara penting yang ingin dicari adalah apakah pengalaman estetik yang terangkum dalam karya berkaitan.


Immanuel Kant menerusi “Critique of Aesthetic Judgement” mengungkapkan bahawa kita mengalami objek estetik dalam suatu tindakan perenungan yang bebas dari keinginan peribadi,rujukan terhadap realiti, pengaruh moral,serta kepentingan karya tersebut. Pengalaman estetik mempunyai jarak antara realiti sehari-hari dengan realiti yang tercipta di dalam karya sastera. Pengalaman baru yang diterima yang berbeza dari realiti yang kita rasakan dan alami sehari-hari, ini bermakna karya tersebut telah berhasil memberikan pengalaman estetik.

Karya seni diciptakan memiliki tujuan tertentu. Bagi masyarakat tradisional, karya seni biasanya digunakan sebagai pemujaan atau ritual, yang berkait dengan tuntutan agama, dan sebagai tontonan serta hiburan. Bagi masyarakat moden, karya sastera merupakan ekspresi diri, media pendidikan, industri, dan media komersial. Bagi seorang seniman, tujuan menciptakan sebuah karya seni digunakan sebagai ungkapan ekspresi peribadi, komunikasi idea, keindahan, dan sebagai hibura. Ketika seorang seniman menciptakan sebuah karya seni, maka nilai estetik akan terbentuk dalam sebuah karya seni tersebut. Setiap karya seni pastilah memiliki nilai-nilai keindahan, namun sesuatu yang indah belum tentu ia merupakan sebuah karya seni. Contohnya objek yang ada di sekitar kita seperti bintang, bulan, pantai, pergunungan, tasik dan sebagainya memiliki keindahan tetapi semua itu bukanlah sebuah karya seni.

Estetik dalam sebuah karya seni bertujuan melahirkan harmoni, agar tercipta suatu ketenteraman, ketenangan, kedamaian, dan kenyamanan yang mendatangkan kebahagiaan. Melalui kelima indera maka keindahan tersebut dapat merasakan dan menikmatinya. Perkara pertama dalam penikmatan karya seni adalah objek seni. Ia berkaitan dengan karya seni itu sendiri. Karya seni menghasilkan suatu bentuk seni yang indah. Ia tiba kepada audien dalam pelbagai media yakni visual dan audio. Media visual seperti seni tampak atau seni halus. Seni teater lebih kepada media audio dan visual, seni muzik lebih kepada media audio dan lain-lain. Persoalan yang diperdebatkan sejak zaman Plato dan Aristoteles mengenai objek seni berkisar pada ekspresi seni, unsur peniruan atau mimesis, persoalan seniman dan pengamatan seni itu sendiri.

Aspek seni berikutnya adalah penciptaan seni. Ia berkait dengan kreativiti dan ekspresi seniman atau penciptanya. Ia melibatkan aspek stail, gaya, pengaruh karya seni, serta persoalan yang termuat dalam karya berkaitan. Manakala khalayak seni melibatkan komunikasi karya seni dengan audien atau masyatakat. Bagaimana karya itu dapat dihayati dan berkomunikasi dengan khayalaknya. Kepentingan khalayak adalah untuk menjadikan karya seni itu dapat dihayati dan diterima masyarakat. Nilai seni akan berkait dengan dimensi pemikiran, kecenderungan dan norma dalam masyarakat. Ada karya yang dihasilkan tetapi dilupakan masyarakat maka karya itu gagal menemui khayalaknya. Aspek seterusnya adalah nilai seni. Nilai seni sering berhubungan dengan norma-norma yang terjelma dalam khalayak. Seni harus beriringan dengan penerimaan sosial dan keupayaan membawa nilai universal di dalamnya.

Aspek pengalaman seni merupakan komunikasi, penghayatan, dan apresiasi masyarakat dengan karya seni. Sebuah karya seni membuka komunikasi dengan khayalaknya. Ia membicarakan tentang pengalaman yang melibatkan panca indera, emosi, kecenderungan, minat, dan intusi seniman. Pengalaman seni berlaku dalam ruang waktu sebelum, semasa, dan sesudah. Ia kemudiannya membawa kepada konteks seni atau hubungan karya seni dengan khalayak. Apakah sebuah karya seni itu berupaya membawa apa yang diperlukan atau kecenderungan khalayaknya. Ia berkait pula dengan zaman, budaya, dan lingkaran kecenderungan khalayaknya. Pada zaman sebelum merdeka, karya-karya yang membawa nada perjuangan, kebebasan, pergelutan untuk melepaskan diri dari cengkaman penjajahan amat diterima masyarakat. Maka karya-karya Asas 50 misalnya, diterima khayalak kerana berupaya membawa nada, suara, emosi, dan kepentingan khalayaknya. Hubungan karya seni dan khalayak ini penting untuk menjadikan karya itu relevan, diterima dan dianggap sebagai karya seni yang indah dan bermakna.


Estetik Sajak Usman Awang.

Perhatikan sajak Kekasih di bawah ini :

Akan kupintal buih-buih
menjadi tali
mengikatmu
akan kuanyam gelombang-gelombang
menjadi hamparan
ranjang tidurmu

akan kutenun awan-gemawan
menjadi selendang
menudungi rambutmu

akan kujahit bayu gunung
menjadi baju
pakaian malammu

akan kupetik bintang timur
menjadi kerongsang
menyinari dadamu

akan kujolok bulan gerhana
menjadi lampu
menyuluhi rindu

akan kurebahkan matari
menjadi laut malammu
menghirup sakar madumu

Kekasih, hitunglah mimpi
yang membunuh realiti
dengan syurga ilusi.

Gambaran menyeluruh sajak ini yang menggunakan anafora dengan perulangan kalimat “akan ku…” pada setiap pembuka bait kecuali bait terakhir. Ia menimbulkan kesan perulangan dan pola paralelisme yang indah. Imej “buih-buih”, gelombang-gelombang, “awan-gemawan”, “bayu gunung”, “bintang timur”, “bulan gerhana”, “matahari” membawa maksud denotatif yang mudah difahami, namun implikasi konotatifnya menuntut renungan yang lebih teliti untuk mendapatkan impak metafizikalnya.
Objek buih membawa maksud suatu kesementaraan kerana buih ialah suatu lapisan tipis cecair dan buih ini mudah pecah sebagaimana terjadi pada buih sabun. Kehadiran kata buih adalah semata-mata untuk menimbulkan gambaran tidak kekal, kesementaraan, dan kehilangan. Ungkapan menganyam gelombang diasosiasikan dengan lautan yang merupakan sumber khazanah hidupan laut dan pelbagai harta dari pelbagai bentuk bernilai seperti permata dan minyak. Ia merupakan satu saranan kemewahan atau kemakmuran. Berlapiskan kemewahan, keselesaan, dan kelebihan ini membawa konotasi kepuasan yang dapat ditatap. Tidak ada rasa duka atau kekurangan sebaliknya disediakan dengan penuh kemewahan. Begitu juga dengan ungkapan awan-gemawan yang merupakan wap air yang bergumpalan seperti kapas putih yang berarak di langit luas. Awan membawa air dan bakal menjadi hujan yang akan turun ke bumi. Ia adalah kemakmurkan dan kesejahteraan yang dapat dirasa oleh bumi. Awan gemawan itu dijadikan tudung menutupi rambut secara konotatifnya menyerahkan segala kasih sayang sebagai balasan, hadiah, atau pemberian terhadap kesejahteraan seseorang.

Ungkapan bayu gunung membawa kesan rasa dingin dan selesa. Pertembungan antara kata bayu gunung dan pakaian malam semata-mata memberi gambaran keselesaan, kedamaian dan tenteram yang disediakan. Tidak ada gangguan sebaliknya selesa dan nyaman dalam tidur malamnya. Bintang timur pula lazimnya dikaitkan dengan pelaut dan nelayan yang menggunakan bintang sebagai penunjuk arah apabila berada di tengah samudera luas. Bintang timur dikaitkan dengan kerongsang mengias dada. Ia berusaha untuk menukilkan maksud ketulusan, keikhlasan, dan kematangan dalam membuat keputusan. Tidak ada emosi yang menganggu kerana semua dipangkalkan pada hati atau fikir yang rasional. Jelas pengarang mahu menunjukkan bahawa semuanya akan selamat, terkawal, dan matang. Tidak akan berlaku kelalaian atau tindakan negatif dalam membuat keputusan kerana payungnya adalah hati atau waras fikir dan akal bijak.

Pada penghujung sajak ini ditampilkan gambaran matahari dan sakar madumu.
Matahari akan menghirup sakar madumu. Ia merupakan kehadiran yanhg secara spontan dan tiba-tiba. Segala yang membina kemanjaan, keselamatan, kedewasaan, kematangan bertembung dengan implikasi baru dengan hadirnya matahari dan sakar madu. Sakar madu barangkali segala kemanisan, kejelitaan, kehalusan, dan kesempurnaan dan pengharapan boleh berakhir dengan kehadiran penganggu yang dijelmakan sebagai matahari. Segala yang indah dan lunak berdepan dengan risiko dan keterbalikan yang tajam. Seterunya cetus penyair :
Kekasih, hitunglah mimpi
yang membunuh realiti
dengan syurga ilusi.

Inilah pengakhiran sebuah kisah. Pada hujung sajak ini, pengarang mengembalikan realiti dan kesedaran baru. Bahawa manusia tidak harus tercampak dalam dunia ilusi yang melalaikan. Manusia harus berdiri pada realiti yang diterima. Ilusi akan membawa kepada kelalaian atau kepalusan tetapi realiti akan kekal sebagai kebenaran. Kalaulah kekasih konotasi kepada isteri maka ia sebagai peringatan. Bahawa perkahwinan bukan suatu ilusi tetapi tanggungjawab dan perkongsian. Cinta juga banyak diperangkap oleh ilusi dan akhirnya menjadikan manusia kecewa apabila menatap realiti. Tujuan penyair menamatkan sajak ini adalah untuk memberi peringatan bahawa cinta dan kasih sayang tidak abadi meski itulah yang diimpikan. Sebaliknya kita harus berpegang pada realiti meskipun ia tidak seindah yang diharapkan. Realiti jangan terbunuh oleh segala penyamaran mewah, unggul dan menawan. Soalnya sekarang siapa kekasih pada Usman Awang? Barangkali gadis, isteri atau sesiapa sahaja. Ia juga bolegh menukilkan konotasi baru seperti negara, tanah air atau kampung halaman.

kekasih - kopratasa

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

© 2011 mimbar kata, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena