29 Jun 2017

Seni Mengarang Syair : Sumbangsih SN Zurinah Hassan
 Buku Puisi Melayu Tradisional, terbitan Pekan Ilmu 2012, dalam proses ulangcetak
 
 Disertakan dibawah ini sebuah esei berkaitan seni mengarang syair untuk rujukan bersama. Esei ini ditulis oleh Sasterawan Negara Zurinah Hassan

Esei ini merupakan sumbangsih berguna untuk rujukan bersama dalam memahami seni mengarang syair Melayu.
SENI MENGARANG SYAIR
BERPAKSI TEORI PENGKAEDAHAN MELAYU
Oleh: ZURINAH HASSAN.

Pengenalan:
Syair dan Pantun adalah dua subgenre kesusasteraan Melayu tradisi yang terus akrab dengan masyarakat hingga ke zaman ini. Bentuk puisi Melayu tradisional ini mudah dikenali oleh khalayak, juga masih dikarang dan disebarkan melalui pelbagai media umpamanya dalam acara acara majlis dan dijadikan senikata lagu. Bentuk bentuk yang lain seperti gurindam, seloka, nazam, lebih lebih lagi kitaah, rubayat, mathnawi, semakin jarang ditulis malah kian sukar dikenali oleh generasi muda. Pantun diterima sebagai ciptaan asli masyarakat Melayu, manakala bentuk bentuk puisi yang lain ini dikatakan muncul daripada pengaruh kesusasteraan asing terutama Arab dan India. Hal ini terjadi apabila tanah leluhur Nusantara ini pada suatu masa dahulu menjadi tempat persinggahan para pedagang dan pengembara yang menunggu munsun beredar dan musim bertukar. Di samping membawa pelbagai barang dagangan mereka turut membawa adat resam dan bahasa pengucapan, ekspresi seni termasuk puisi. Tidaklah diketahui bagaimana bentuk gurindam, seloka, nazam dan syair yang mula sampai di Nusantara.

Dari segi pengistilahan dan teknis perkataan syair dipinjam daripada istilah Arab, syi,ir namun kata sepakat dikalangan sarjana telah tercapai bahawa istilah yang dipinjam ini telah dicorak dengan ragam tempatan dengan mengubah suku awal syi kepada sya , lalu menjadi syair. Syair telah menarik perhatian Sarjana dan pengkaji seperti A. Teeuw (1966), Winstedt (1967:186), Hooykaas (1965: 72) Syed Muhammad Naguib al-Attas (1969:178) yang telah mengulas dengan panjang lebar struktur dan asal usul syair Melayu. Tulisan ini juga tidak bertujuan mengulas perselisihan pendapat antara para sarjana tempatan dan sarjana barat tentang perkara tersebut.


Pada asalnya semua terminologi syair, seloka, gurindam, nazam dan sebagainya bermaksud puisi iaitu karangan yang berangkap, sama halnya dengan erti puisi dalam Bahasa Melayu atau poetry di dalam Bahasa Inggeris. Namun begitu generasi ke generasi ia melalui perubahan dan istilah istilah tersebut merujuk kepada puisi2 tradisi Melayu yang mempunyai bentuk dan ciri-ciri tersendiri serta mengambil fungsi yang berlainan di dalam masyarakat Melayu. Perkataan syair di dalam Bahasa Melayu mendapat pengertian yang khusus iaitu:

· Mengandungi 4 baris dalam serangkap
· Dalam satu baris terdapat 4 perkataan dan mengandungi 8-12 sukukata
· Rima akhir syair adalah a-a-a-a
· Satu rangkap syair tidak dapat berdiri sendiri sepertimana satu rangkap pantun.
· Syair tidak mengandungi pembayang maksud seperti pantun

Seni dan teknik mengarang syair memperlihatkan bahawa ianya berpaksi kepada prinsip-prinsip Teori Pengkaedahan Melayu. Hal ini dapat dibuktikan melalui analisis isi dan pemikiran serta gaya penulisan syair. Pada umumnya tradisi mengarang syair Melayu ditandai oleh beberapa ciri penting yang mendasari penciptaan pujangga-pujangga silam yang lahir di daerah Nusantara, iaitu:.
· Memulakan syair dengan kalimah bismillah, memuji mensyukuri rahmat Allah
· Menyatakan tujuan bersyair iaitu sebagai peringatan demi kebaikan
· Merendah diri dan menyebut diri sebagai dagang yang hina, miskin dan bermusafir
· Selalu menyebut nama Allah dan Rasul di dalam isi syair.
· Menggunakan unsur alam dalam menyampaikan isi sajak.


TEORI PENGKAEDAHAN MELAYU

Teori Pengkaedahan Melayu merupakan sebuah teori yang di kemukakan pada tahun 1989 oleh seorang sarjana tempatan, iaitu Prof Datuk Dr. Hashim Awang. Menurut Hashim Awang (2002:2), teori ini mengandungi rumusan atau formula yang berupa prinsip-prinsip umum tentang karya atau teks sastera dan amalan-amalan yang berkaitan dengan kesusasteraan Melayu di mana pembentukannya adalah bertunjangkan realiti kehidupan dan keagamaan panghasil sastera.

Pendekatan-Pendekatan Dalam Teori Pengkaedahan Melayu

Teori ini terbahagi kepada dua pengkaedahan iaitu Pengkaedahan Alamiah dan Pengkaedahan Agama yang saling berkait antara satu sama lain. Dua pendekatan ini dibahagikan pula kepada tiga pendekatan. Tiga pendekatan yang ada di dalam Pengkaedahan Alamiah adalah Pendekatan Gunaan, Pendekatan Moral dan Pendekatan Firasat. Manakala tiga Pengkaedahan Agama pula ialah Pendekatan Dakwah, Pendekatan Kemasyarakatan dan Pendekatan Seni.

Pengkaedahan Alamiah merujuk kepada pendekatan yang berteraskan corak hidup masyarakat Melayu yang biasanya boleh dianggap sebagai masyarakat yang ‘mesra alam’. Hal ini bermaksud, masyarakat Melayu sering menjadikan alam sebagai sebahagian daripada diri mereka. Hashim Awang menyatakan bahawa, masyarakat Melayu sering menjadikan alam sebagai faktor untuk memberikan mereka pekerjaan, pengalaman, pengajaran dan kebajikan. Manakala, pengkaedahan keagamaan pula menggunakan pendekatan yang berteraskan akidah agama Islam. Maka, corak kehidupan masyarakat saling berhubung dengan pegangan agama mereka yang majoritinya beragama Islam. Mereka menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduan.

Pendekatan Firasat

Pendekatan firasat berasaskan kepada tanggapan bahawa sastera adalah suatu kejadian alam yang dirakamkan dan dimanifestasikan dalam pengalaman hidup. Maka, dalam pendekatan ini, karya sastera di kaji untuk mencari dan menghuraikan pengalaman hidup, iaitu berhubung dengan peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh manusia tertentu dan seterusnya. pengalaman tersebut dapat disingkap untuk mengibarat atau memberi ikhtibar kepada pembaca atau khalayak. Pendekatan ini berasaskan kepada tanggapan bahawa sastera adalah satu kejadian alam semesta yang memberikan dan memperkayakan pengalaman hidup sama seperti yang ada dalam pendekatan moral. Kejadian alam yang difokuskan di adalah keinginan dan imaginasi yang melahirkan mimpi. Bagi masyarakat Melayu, mimpi merupakan pengalaman hidup yang menarik dan bermakna dalam kehidupan. Mimpi sering diberikan perhatian untuk mendapatkan pengertian atau makna di sebalik kelahirannya. Maka, sastera perlu dilihat sebagai mempunyai sifat-sifat zahir dan batin atau yang disebut sebagai yang tersurat atau tersirat menjadi alamat untuk mendapatkan makna yang tersirat.a) Pendekatan Gunaan

Pendekatan gunaan melihat sastera sebagai objek ciptaan yang sama dengan konsep penciptaan objek-objek lain ciptaan Allah. penciptaan yang dibuat mempunyai sebab, tujuan, dan fungsi yang tersendiri. Menurut Hashim Awang (2002), hasil karya yang dicipta akan diteliti dari sudut kegunaan atau manfaat penghasilannya kepada pembaca atau khalayak, dari aspek ekstrinsik dan intrinsiknya. Jenis atau bentuk kegunaan bergantung kepada pembaca yang menikmati atau mentafsirnya. Dalam hal ini, sastera Melayu, seperti pantun telah mengambil peranan sebagai media pendidikan, alat penawar jiwa, pengungkap perbilangan adat, serta panduan dan tatacara hidup bermasyarakat. Hal ini sama juga seperti objek ciptaan Tuhan, umpamanya sungai yang menjadi sumber air untuk menusia dan segala makhluk Allah.

b) Pendekatan Moral

Pendekatan Moral adalah ekoran daripada dasar yang terdapat di dalam pendekatan pertama. Namun, ia bukan sebagai kewujudan memberi kegunaan tetapi kejadian yang bersifat pengalaman hidup. Maka, dalam pendekatan ini, karya sastera dikaji untuk menyingkap dan menyatakan pengalaman hidup, iaitu berhubung dengan peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh manusia-manusia tertentu dan seterusnya. Pendekatan ini dapat dilihat untuk mengibarat atau memberi ikhtibar kepada pembaca tau khalayak.

c) Pendekatan Dakwah

Pendekatan ini melihat sastera sebagai wadah untuk mempertingkatkan nilai ketakwaan seseorang insan terhadap Allah. Setiap karya yang sastera itu dianggap boleh menyampaikan persoalan-persoalan dan memaparkan sifat-sifat kemuliaan dan ketinggian kekuasaan Allah. Sastera di sini dapat diibaratkan sebagai ‘kitab’ yang dapat membantu insan menganali dengan lebih dekat, sifat dan diri Tuhan sehingga timbulnya pertambahan dan peningkatan rasa kecintaan dan kehormatan insan terhadap-Nya. Maka, karja sastera dilihat sebagai mampu menjelaskan kemurnian dan kelebihan agama Islam. Di samping itu, karya sastera juga dikatakan boleh memaparkan kesucian agama Islam dan menjadi alat mengembang agama Islam.

d) Pendekatan Masyarakat

Pendekatan ini memberi perhatian kepada aspek isi dan persoalan yang menjadi kebaikan dan keadilan dalam masyarakat seperti yang dituntut oleh agama. Sastera boleh dijadikan objek untuk menguraikan punca kepincangan masyarakat dan permasalahan yang diihadapi oleh masyarakat. Maka, dapat dilihat bahawa kepincangan yang dihadapi dalam masyarakat yang dipaparkan mestilah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bermasyarakat dan pengukuhan keimanan serta ketaqwaan. Antara isu-isu yang dilihat ialah ketidakadilan, kemungkaran, penipuan, rasuah dan sebagainya. Boleh dikatakan bahawa, segala aspek politik, ekonomi, moral, pemikiran menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat akan dijadikan subjek utama.

e) Pendekatan Seni

Pendekatan seni memberi tumpuan kepada unsur keindahan dalam sastera. Keindahan yang dimaksudkan ialah keindahan nilai etika yang sudah pasti pula tidak bertentangan dengan akidah serta ajaran Islam. Keindahan yang demikian sifat dan tuntutannya, menjadi objek penelitian untuk ditemukan dalam sastera menerusi pelbagai aspek atau unsur pembinaannya; bentuk harfiah dan dalamannya, gaya penceritaan, kaedah pendedahan tema dan watak, pemakaian sudut pandangan, atau gaya bahasanya. Apa yang dipentingkan daripada penggunaan pendekatan ini dalam penelitian sastera ialah menemukan segala-galanya untuk kemudiaannya menghasilkan ‘keindahan’ itu kembali, bagi memperkukuhkan tapak-tapak asas yang murni lagi suci,iaitu keimanan, ketakwaan, dan kecintaan kepada Allah

Hashim Awang mengatakan bahawa, karya sastera diukur daripada isi dan penyampaiannya. Isi yang baik adalah isi yang membawa nilai yang baik dan positif yang dapat memberi teladan kepada orang Islam secara khusus dan juga kepada bukan Islam. Daripada perspektif Pendekatan Seni, penyampaian unsur pisitif di dalam sesebuah karya ini tidak semestinya bersifat langsung, ia dapat disampaikan secara halus.


Seni mengarang syair Melayu

Prinsip prinsip Teori Pengkaedahan Melayu yang bertunjangkan alam dan agama Islam, jelas terlihat di dalam syair-syair yang dikarang oleh pujangga Melayu. Tulisan ini berpandukan beberapa syair tersohor Nusantara. Pilihan ini adalah untuk mengimbangkan penulisan syair yang lama hingga ke penulisan terkini.
1. Syair Perahu, karangan Hamzah Fansuri, penyair tasawuf agung Melayu di Aceh abad ke 17,
2. Syair Rakis, karangan Pengiran Md Salleh ditulis sekitar 1840han, diterbitkan semula oleh Pusat Sejarah Brunei, tahun 1983.),
3. Syair Asli Rejang Hari,karangan Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa’adu Khairi Waddien , Sultan bagi Negara Brunei Darussalam dengan menggunakan nama Muda Omar Ali Saifuddin
4. Syair Madah Permata karya Ibnu ‘Abdir- Raheem, 2001, ( edisi kedua 2014)., Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei.

Memulakan dengan kalimah bismillah dan memuji Allah dan Rasul.

Pada umumnya Pengarang syair akan bermula dengan menyebut nama Allah dan berselawat ke atas RasulNya diikuti dengan pengarang menyatakan niat atau tujuannya menulis syair.

Bismillah itu mula karangan
gurindam bayu nama timangan
kisah rencana dagang buangan
nestapa lara di gunung larangan
(Syair Rakis rangkap pertama)

kumulakan syair dengan bismillah
sambil bertahmid Alhamdulillah
Mensyukuri rahmat kebesaran Allah.
Atas nikmatnya yang tidak terjumlah
(Madah Permata: 3)

Bermula bismillah syair dicipta.
Mensyukuri Allah maha pencipta
Tuhan pentadbir alam semesta.
Rahmatnya luas merata rata.
(Madah Permata :2)Menyatakan tujuan bersyair:

Sesudah melafazkan Bismillah, seorang pengarang,akan menyatakan tujuan beliau mengarang syair itu. Pengarang akan mengatakan bahawa beliau sedang menulis syair dengan sesuatu tujuan yang biasanya adalah untuk menyampaikan pesan ke arah kebaikan untuk masyarakat, negara, bangsa dan agama. Ini adalah selaras dengan penciptaan sastera Melayu sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Teori Pengkaedahan Melayu, iaitu sastera dikarang oleh pengarang dengan penuh kesedaran akan peranannya sebagai pengarang, sepertimana beliau sedar akan kewujudan dan tanggungjawabnya sebagai insan ciptaan Allah. menyatakan bahawa tujuan syair. Permulaan atau rangkap satu Syair Bidasari berbunyi:
Dengarkan tuan suatu riwayat
Raja di desa Negeri Kembayat
Dikarang fakir dijadikan hikayat
Supaya menjadi tamsil-ibarat.

Syair Bidasari (Jamilah Haji Ahmad (ed.) 1989), ialah syair naratif atau syair cerita. Hal ini disedari oleh pengarangnya yang mengatakan bahawa syair tersebut ”dijadikan hikayat”, namun hikayat atau kisah yang terdapat di dalamnya bukanlah untuk hiburan semata-mata. Pengarang menyatakan bahawa beliau mengarang dengan tujuan menjadikannya ”tamsil ibarat”, menepati fungsi sastera sebagaimana diperjelaskan oleh Teori Pengkaedahan Melayu.

Mengarang hikayat dengan niat untuk menjadi teladan atau ibarat adalah selaras dengan prinsip teori yang melihat karya sastera sebagai sumber contoh teladan dan pengibaratan yang dapat membawa kebaikan kepada kehidupan manusia. Hal ini terbentuk oleh tujuan yang dinyatakan di dalam Al-Quran “Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat keterangan yang menjelaskan (hukum-hukum suruh dan tegah) dan contoh teladan (mengenai) kisah-kisah dan berita orang-orang yang telah lalu sebelum kamu, serta nasihat pengajaran bagi orang-orang yang (mahu)bertaqwa” (Surah An-Nur, ayat 34 ).

Hamzah Fansuri Pengarang Syair Perahu juga menyatakan bahawa tujuan menulis syair ialah untuk “membetuli jalan tempat berpindah”. Dengan ini pengarang memberi peringatan kepada pembaca yang mungkin tergelincir atau alpa, dalam kehidupan dunia yang penuh pancaroba ini.
Inilah gerangan suatu madah
Mengarang syair terlalu indah
Membetuli jalan tempat berpindah
Di sanalah iktikad diperbetuli sudah.

Kesedaran ini turut dilihat pada Muda Omar Ali Saifuddien yang menyatakan bahawa tujuan mengarang syair adalah untuk menyampaikan pesanan kepada anakndanya supaya mengenang jasa orang orang yang telah berbuat kebajikan.
Anaknda tuan mahkota Hassan
Kepada anaknda ayahnda berpesan
Hendaknya dikenang jasa berkesan
Pada mengingatkannya janganlah bosan.
(Syair Asli Rajang Hari: rangkap 91).

Ibnu Abdir Raheem menyatakan bahawa tujuan menulis syair ialah untuk direnung dan difikirkan
Syair bernama madah permata.
Kukarang untuk anakku tercinta
Sebagai bingkisan mutiara kata.
Menjadi penyuluh di gelap gelita
(Madah Permata: 3).


Memulakan syair dengan lafaz Bismillah diikuti dengan menyatakan dengan jelas tujuan bersyair adalah teknik mengarang yang berpaksikan Teori Pengkaedahan Melayu. Melafazkan nama Allah menandakan bahawa penyair Melayu menulis dengan niat bahawa setiap sesuatu yang dibuat mestilah kerana Allah. Melafazkan tujuan menulis boleh disamakan dengan menzahirkan dan meneguhkan niat di dalam melakukan ibadat. Mengikut Hashim Awang, “lazimnya pengarang Melayu memulakan penulisan dengan memuji kebesaran dan kekuasaan Allah, dikuti dengan ucapan salawat kepada Nabi Muhammad saw. dan kemudiannya dijelaskan niat dan tujuan murninya menghasilkan karya. Selepas itu barulah penulisan teks, atau penulisan karya sebenar terlaksana". (Hashim Awang,1993)
Hal ini juga membuktikan bahawa Pengarang Melayu sentiasa berpegang kepada pada hakikat bahawa Allah mencipta sesuatu dengan bertujuan, iaitu untuk memberi manfaat kepada manusia. Dan manusia dicipta untuk beribadah kepada Allah menepati ayat yang bermaksud “Tidak kucipta jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku”. Penciptaa syair membuktikan bahawa pemikiran pengarang dibentuk oleh ajaran Islam bahawa Manusia dicipta dengan tanggungjawab untuk memakmurkan bumi Allah dan menegakkan kalimah syahadah, iaitu menegakkan syariat Islam. Hal ini sangat lumrah dalam syair Ibnu Abdir Raheem.
Dengan kejadian sempurna dan indah.
Manusia diciptakan membawa risalah
Demi menegakkan kalimah syahadah.
Kalimah tayyibah lailahaillah
(Madah Permata:5)

Semuanya itu diciptakanAllah.
Yang maha pengasih lagi pemurah
Supaya manusia mengambil faedah.
Bagi mengukuhkan iman dan akidah.
( Madah Permata: 9).

Pengarang syair merendah diri.

Gaya penulisan syair seterusnya ialah Pengarang memperkenal dan menyebut dirinya sebagai miskin dan fakir. Dalam masa menulis itu pengarang menggambarkan diri sebagai sedang bermusafir, berdagang atau berkelana. Kata dagang membawa citra pengembara yang berada di tempat orang, justeru itu tidak berkuasa Ini adalah gaya merendah diri yang digunakan oleh pencipta pantun, sebagaimana yang digambarkan di dalam pantun berikut:
Kajang tuan kajang berlipat
Kajang saya mengkuang layu
Dagang tuan dagang bertempat
Dagang saya terbuang lalu

Pengenalan diri pengarang sebagai pengembara yang tidak berdaya itu tergambar di dalam Syair Rakis:
Namaku Misa Panji Larangan
dari kecil timang-timangan
sudah sekarang buang-buangan
di negeri orang keseorangan.

Di gunung larangan asmara guna
menyamar jadi papa kelana
segenap desa pantai saujana
membawa nasib tiada berguna


Gambaran rendah diri, berkelana atau bermusafir itu terdapat di dalam ungkapan buang buangan, membawa nasib tiada berguna, di negeri orang keseorangan, papa kelana,
Amalan merendah diri menjadi kelaziman pengarang syair tidak kira walaupun pada realitinya Pengarang adalah seorang Sultan yang memiliki kekayaan dan kuasa. Hal ini jelas dilihat dalam Syair Asli Rajang Hari karya Muda Omar Ali Saifuddein, iaitu nama yang digunakan oleh Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa’adu Khairi Waddien , Sultan bagi Negara Brunei Darussalam.
Kadar hanya menyusun sajak.
Dagang nin bukan yang pandai bijak
Hanya mengikutkan dakwat melajak.
Kalam berlari tiada berjejak.
(Syair Asli Rajang Hari: 495)

Rangkap ini memperlihatkan bagaimana seorang pengarang syair tetap menggambarkan keadaan dirinya sebagai tidak berkuasa dan tidak berdaya walaupun pada realiti kehidupannya adalah seorang yang memiliki kuasa. Citra ini dibawa oleh dua baris “Dagang nin bukan yang pandai bijak/Hanya mengikutkan dakwat melajak”. Pengarang mengaku dirinya bukan seorang yang bijak. dan hanya mengharapkan kuasa lain iaitu kuasa Allah untuk melajakkan kalam atau menggerakkan pemikirannya. Ini adalah suatu pengakuan terhadap kuasa Allah di dalam menggerakkan ilham yang menjadi pegangan dalam proses kreatif atau kepengarangan Islam.
Citra miskin dan dagang diteruskan oleh Ibnu Abdir Raheem.

Dengarlah anakanda muda jauhari.
Tiada harta yang dapat kuberi
Melalui syair ayahnda berperi.
Sebagai panduan di kemudian hari

PENGGUNAAN UNSUR ALAM SEBAGAI PERLAMBANGAN.

Citra alam menambah nilai estetika di dalam puisi Melayu khasnya puisi Melayu tradisi termasuk syair. Penggunaan unsur alam berkait rapat dengan Pendekatan Firasat, Teori Pengkaedahan Melayu, yang menggariskan bahawa penciptaan sastera adalah sebahagian daripada kejadian alam yang mempunyai makna atau maksud, atau berlaku dengan unsur kemisterian yang penemuannya itu hanya dapat dikerjakan melalui proses takbir atau tafsiran. Kemisteriannya itu terdapat dalam bentuk corak atau teknik penyampaiannya, seperti penggunaan bahasa yang berlapis dan pemakaian lambang terutama lambang dari unsur unsur dan objek objek alam dan alamiah, Kemisteriannya itu juga terdapat dalam corak persembahannya, maksudnya karya sastera itu mengandungi makna di sebalik apa yang berlaku. Ini bererti bahawa sastera itu mengandungi dua lapis makna, iaitu lapis makna yang tersurat dan lapis makna yang tersirat. Makna yang pertama adalah jelas, tetapi makna yang kedua memerlukan mata hati, atau pemikiran dan keintelektualan untuk memahaminya. Hal yang pertama itu dipenuhi dengan penanda atau alamat tertentu, yang terkandung dalam pemaparan pengisahan dan maklumat pada hasil karya sastera. Dari lapis yang tersurat ini akan dapat dicari makna yang tersembunyi. Makna yang tersembunyi itulah yang menjadikan sesuatu hasil karya sastera benar-benar bermutu (Hashim Awang, 2002:5).
Hal ini dianalisis melalui gaya pengucapan Syair Rakis.
Di gunung larangan asmara guna
menyamar jadi papa kelana
segenap desa pantai saujana
membawa nasib tiada berguna

Membawa nasib untung sendiri
meninggalkan rumah anak isteri
masuk segenap desa dan negeri
seperti orang hendak mencari

Seperti burung lepas tangkapan
terbangnya tiada lagi hinggap hinggapan
bunga dan buah tiada dimakan
daripada bagas kemasygulan

Sebut namaku dagang asmara
tiada tentu desa negara
bercerai dengan sanak saudara
membawa nasib untung ketara

namaku Misa Panji Larangan
dari kecil timang-timangan
sudah sekarang buang-buangan
di negeri orang keseorangan.

Setelah baris pembukaan “bismillah itu mula karangan”, pengarang Syair Rakis memperkenalkan dirinya dengan nama Gurindam Bayu dan Dagang Asmara tidak sebagai seorang Pengiran, keluarga diraja dan wakil pemerintah Brunei di Sarawak. Perkataan Bayu dan Dagang memberi gambaran kedudukan yang tidak tetap. Pengarang seterusnya menggambarkan keadaan dirinya yang nestapa, menjadi dagang buangan yang sedang membawa diri di segenap desa dan pantai yang saujana.
Syair ini diperindah dengan penggunaan imej alam seperti gunung, pantai, dan burung yang sedang terbang.. Terdapat unsur metafora gunung larangan yang membawa maksud suatu tempat yang terpencil dan penuh kesukaran ; pantai saujana memberi gambaran tempat yang sangat luas dan perjalanan panjang yang telah ditempuhi untuk mencari sesuatu. Penyair membuat misalan dirinya seperti burung yang sedang terbang tetapi tidak hinggap di mana-mana ranting dan tidak singgah untuk mematuk buah dan bunga. Pengarang syair menganggap dirinya sedang merana keseorangan. Gambaran ini adalah tepat untuk menimbulkan suasana cemas seorang yang sedang dalam pelarian atau sedang diburu. Pembaca tertanya-tanya adakah dia telah dianiaya dan disingkir daripada tempatnya yang hak. Adakah dia sedang diburu oleh musuh sehingga takut untuk berhenti atau berehat di mana-mana.

Terdapat unsur metafora gunung larangan yang membawa maksud suatu tempat yang terpencil dan penuh kesukaran ; pantai saujana memberi gambaran tempat yang sangat luas dan perjalanan panjang yang telah ditempuhi untuk mencari sesuatu. Penyair membuat misalan dirinya seperti burung yang sedang terbang dan oleh kerana berada di dalam kecemasan, tidak hinggap di mana-mana ranting dan tidak singgah untuk mematuk buah dan bunga.

Ibnu Abdir Raheem sebagai penerus tradisi kepenyairan Melayu turut menerapkan unsur alam di dalam syair syairnya. Terdapat citra alam yang diadun di dalam bentuk perlambangan, metafora, simile dan personifikasi sebagai perantara bagi membawa makna yang mahu disampaikan. Analisis penggunaan unsur alam dalam syair IAR dibuat berpandukan rangkap rangkap di bawah:
Allah ciptakan bulan dan bintang
siang dan malam pagi dan petang
Laut yang biru luas terbentang
bukan sekadar untuk dipandang
(Madah Permata: 24).

Allah ciptakan siang dan malam.
Yang satu terang yang satu kelam
Hikmatnya luas amat mendalam
Bukti keagungan khalikul alam.
(Madah Permata : 4).Dua rangkap di atas merujuk kepada kejadian alam khasnya cakerawala, peredaran waktu dan hari, siang dan malam yang telah diatur oleh Maha Pencipta. IAR menyebut kejadian bulan dan bintang dan laut biru terbentang yang bukan semata-mata untuk dipandang tetapi mesti diperhati dan difikirkan. Kejadian bulan dan bintang juga dijelaskan di dalam ayat Al-Quran yang bermaksud; ”Dan Ia pula yang mencipta matahari dan bulan serta bintang-bintang semuanya tunduk kepada perintahNya” (Surah Al-A’raf, ayat 54). Mohd. Kamal Hassan, “Seni dan sastera yang dituntut oleh Islam mendapatkan visi hidupnya dan visi keindahannya daripada Al-Quran yang amat nyata memperlihatkan pertemuan yang sempurna antara kebenaran, kebaikan dan keindahan bahasa” (1981: 49).

Pertukaran malam dan siang adalah ketentuan Allah yang membuktikan kebijaksanaanNya. Pemikiran ini adalah selaras dengan maksud ayat “Bahawa sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal (Surah Ali-Imran, ayat 190). Peredaran waktu adalah bukti kesempurnaan ciptaan Allah SWT dan rahmat yang dikurniakanNya. Hal ini diterangkan melalui ayat yang bermaksud, “Dan sebahagian daripada rahmat Allah itu ialah dijadikanNya bagimu malam dan siang, agar kamu dapat beriistirahat dan bekerja mencari rezeki kurniaNya, dan akhirnya agar kamu sekelian suka bersyukur” (Surah al-Qasas, ayat 73).
Penggunaan unsur alam juga terdapat di dalam bait:
Ingatlah wahai anakanda tersayang.
Payung yang buruk jangan dibuang
Dibawa berjalan di hari benderang.
Kemungkinan hujan menjelang petang.
(Madah Permata:23).

Pada rangkap ini terdapat simbolisme yang menarik. IAR menggunakan unsur cuaca untuk menerangkan tentang kehidupan manusia yang tidak dapat ditentukan atau diramal kerana segalanya berada di bawah takdir Allah SWT. Cuaca terang dikaitkan dengan waktu senang sementara hujan menandakan kesukaran. Keadaan cuaca yang tidak menentu mengingatkan manusia supaya berhati-hati.

Suatu simbolisme yang lumrah di dalam puisi Melayu, ialah laut dan lautan. Simbol laut dan dan perjalanan laut telah digunakan oleh pemikir Melayu untuk memahami dan menjelaskan konsep-konsep metafizik. Antara pemikir Melayu-Islam yang terkenal dalam mempelopori kaedah pemikiran simbolik ini ialah Hamzah Fansuri, yang menggunakan perahu yang belayar di laut sebagai perjalanan hidup manusia menuju ke akhirat di dalam syair Perahu yang termasyhur itu.
Wahai muda kenal dirimu
ialah perahu tamsil tubuhmu
tiadalah berapa lama hidupmu
ke akhirat juga kekal diammu.

Hai muda arif budiman
hasilkan kemudi dengan pedoman
alat perahumu jua kerjakan
itulah jalan membetuli insan
(Syair Perahu , sumber: Harun Mat Piah, 1997:255)

Aplikasi Pendekatan Firasat terhadap syair syair ini memperlihatkan bahawa hidup manusia umpama perjalanan menuju ke suatu pelabuhan yang telah ditentukan. Ibnu Abdir Raheem meneruskan simbolisme ini
Hidup bagaikan suatu pelayaran
penuh ranjau serta cabaran
jika berani menghadapi kesukaran.
pasti selamat sampai di pangkalan.
(Madah Permata: 27)

Di sini pengarang menggunakan laut bagi mengibaratkan bahawa hidup di dunia diibaratkan satu pelayaran yang pasti menempuh ombak, gelombang dan badai. Manusia harus tabah dan sabar disamping meningkatkan ilmu bagi menempuh segala rupa kesukaran. Pada laras yang lebih tinggi laluan ini mengandungi makna tersirat, iaitu kehidupan dunia adalah laluan ke akhirat, iaitu yang dilambangkan oleh IAR sebagai “Sampai di pangkalan”. Aspek ini selaras dengan ayat Al-Quran yang bermaksud, , “Allah yang memudahkan laut bagi kegunaan kamu supaya kapal-kapal belayar padanya dengan perintah-Nya, dan supaya kamu mencari rezeki dan juga supaya kamu bersyukur (Surah Al-Jaathiyah, ayat 12).

Pandangan yang diutarakan ini dapat dibandingkan dengan pemikir-pemikir Islam yang turut mengumpamakan kehidupan di dunia sebagai satu pelayaran di tengah lautan yang dalam. Syeikh Abdul Qadir Al Jailani berucap di Madrasah al-Ma’murah, 9 Zulkaedah 545 H. “Wahai anakku, dunia ini adalah samudera, dan iman adalah perahunya. Angin haluan adalah ketaatan, sementara pantai itu adalah ibarat akhirat” (2003: 157).Beliau juga mengucapkan:
Waspada dan hati-hatilah kamu terhadap gelombang samudera dunia, kerana tidak sedikit makhluk yang karam di dalamnya. Ia merupakan samudera yang sangat dalam, yang mampu menenggelamkan segala-galanya. Hanya sahaja Allah akan menyelamatkan daripada hempasan gelombang samudera itu (2003:44).

Beberapa rangkap syair IAR turut mengandungi perlambangan dari tumbuh tumbuhan. Antara bait yang paling berkesan dan memperlihatkan nilai estetika yang tinggi ialah:
Dunia ini ladangnya akhirat.
Benihnya iman serta syariat
Bunganya takwa serta ibadat.
Buahnya syurga di hari kiamat
(Madah Permata:26)

Rangkap ini mengumpamakan dunia sebagai ladang. Hasil tanaman adalah amalan yang akan diberi ganjaran di hari kemudian. Perlambangan ini memperlihatkan jalur pemikiran yang berakar umbi dan terbentuk oleh Islam. Menanam pokok atau berladang sering dijadikan simbol berusaha untuk mendapatkan ganjaran di akhirat. Ternyata pemikiran ini dipengaruhi oleh hadis Nabi Muhammad saw yang bermaksud: “Dunia adalah ladang akhirat. Barang siapa menanam kebaikan, maka dia akan memetik hasil keuntungannya. Dan barang siapa menanam keburukan, maka penyesalan adalah hasil yang akan dipetiknya” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim). Hadis dipetik oleh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam bukunya Al-Fath Ar-Rabbani yang diterjemahkan sebagai Wahyu Agung oleh Muhammad Qodirun Nur (2004:35).


KESIMPULAN:

Seni mengarang dan tradisi penulisan syair Melayu adalah selaras dengan penciptaan sastera yang digariskan di dalam Teori Pengkaedahan Melayu iaitu sastera yang menjalankan fungsi dedaktik dan menyampaikan pesan ke arah kebaikan. Mengarang syair Melayu adalah proses kreatif yang berpaksikan amalan dalam kehidupan Islam yang menggariskan bahawa setiap perbuatan harus dilakukan dengan tertib, mengikut aturan dan hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Teknik penulisan ini mengukuhkan pandangan Hashim Awang bahawa Pengarang Melayu sentiasa berpegang kepada pada hakikat bahawa Allah mencipta sesuatu dengan bertujuan, iaitu untuk memberi manfaat kepada manusia. Dan manusia dicipta untuk beribadah kepada Allah menepati ayat yang bermaksud “Tidak kucipta jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku”. Dengan adanya teknik atau keteraturan itu timbullah keindahan seni, atau estetika, dalam penciptaan sastera tersebut. Hal ini adalah bertepatan dengan tuntutan Islam sebagai agama yang mengutamakan keteraturan dan keindahan. Tuntutan ini dijelaskan melalui dua buah hadis nabi yang masing-masing bermaksud bahawa "Tuhan itu indah dan Dia sukakan keindahan" dan " Dari sudut Pendekatan Gunaan sastera dilihat sebagai suatu objek atau benda ciptaan yang sama dengan konsep penciptaan objek-objek lain ciptaan Tuhan. Kejadiannya atau penciptaannya itu mempunyai sebab, hikmah, fungsi tujuan, serta ukuran dan imbangannya. Sastera/syair dicipta supaya boleh dimanfaatkan oleh manusia sama seperti objek alam yang lain, bertepatan dengan firman Allah yang bermaksud: "Ia menciptakan langit dan bumi dengan ada faedah dan gunanya yang sebenar" (Surah az-Zumar, ayat 5).
Syair juga berisi seruan untuk anggota masyarakat supaya mengerjakan kebaikan, memberi motivasi kepada masyarakat untuk mempertingkatkan kedudukan dan kemuliaan diri sendiri dan saudara-saudara sebangsa dan seagama.Mengarang syair dijadikan kegiatan berdakwah iaitu kegiatan yang dituntut oleh Islam mematuhi seruan yang terkandung di dalam ayat yang bermaksud "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar. Dan merekalah umat yang beruntung" (Surah Ali-Imran ayat 104).

RUJUKAN

Aminah Haji Momin, 2009, “Mencarukkan Syair Asli Rajang Hari dari perspektif sastera Islam, Pangsura, Jurnal Pengkajian Dan Penelitian Sastera Asia Tenggara , Januari- Jun 2009.
Ibnu ‘Abdir- Raheem, 2001, ( edisi kedua 2014)., Syair Madah Permata, Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei.

Pengiran Shahbandar Pengiran Md. Salleh Ibnu Pengiran Sharmayuda, Syair Rakis / kata pengantar Pehin Orang Kaya Amar Diraja Dato Seri Utama, Awang Haji Mohd. Jamil Al-Sufri bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Awang Haji Umar, Pusat Sejarah Brunei 1983.
Zurinah Hassan, 2010, Unsur Alam dalam Puisi Melayu Moden, Bangi, Penerbit Ukm,
Zurinah Hassan, 2012, Puisi Melayu Tradisional, Pantun, Syair, Gurindam, Seloka, Kuala Lumpur. Pekan Ilmu,

interpretasi

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

© 2011 mimbar kata, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena