1 Apr 2016

Jalaluddin Rumi : suara jiwa


Rumi antara spiritual, metafizik dan sejagat

ku seman ku hussain
06 Mac 2016

FILEM dokumentari Rumi: Poet of the Heart yang diter­­­bit­kan pada 1998 memberikan makna yang ter­sen­­diri terhadap puisi-puisi sejagat yang merentasi ba­tas agama, bangsa, budaya dan politik di dunia. Doku­men­tari ini diusahakan oleh sarjana Barat yang melihat keluarbiasaan Jalaluddin Rumi, penyair Is­lam abad ke 13 yang meninggalkan pesanan-pesanan ber­guna kepada generasi berabad-abad selepasnya.

Rumi: Poet of the Heart juga memperlihatkan keinginan menyebar luas tema-tema sejagat dalam sastera sekali gus menipiskan prejudis terhadap kepelbagaian bangsa dan budaya dalam kalangan sasterawan, pemikir dan sarjana Islam. Dokumentari ini diangkat daripada tafsiran terhadap puisi-puisi sufi yang dihasilkan oleh Rumi yang terus dikaji dan ditafsirkan sejak sekian lama.

Kehadiran semula puisi-puisi Rumi pada penghujung abad ke-20 dulu sesuatu yang cukup menarik. Selain men­ca­tat­kan jualan tinggi bagi antologi puisi Rumi di Amerika, kar­ya itu juga menguatkan hujah bahawa kesusasteraan pe­nyumbang utama kepada pembangunan insan yang membawa kepada pembangunan ekonomi. Ini bermakna karya-karya sufi Rumi sesuai dengan semua zaman, agama, manusia dan budaya. Sifat-sifat sejagat dalam puisi- puisi ini­lah yang boleh dijadikan renungan ketika manusia te­rus berpecah dan tidak dapat mewujudkan kesatuan dan merai­kan kepelbagaian ragam kepercayaan, ideologi dan budaya.

Saya suka melihat kehadiran puisi-puisi yang berusia lebih 800 tahun ini dalam media yang berbeza sebagai ke­lang­sungan yang wajar diteruskan. Apabila ia menjadi inti kepada sebuah media popular se­­per­ti filem, ini membantu men­cung­kil sifat-sifat luar biasa penyair kelahiran Afghanistan itu sebelum merentas abad ba­ha­ru 16 tahun lalu.

Terbaru, di negara kita Ins­ti­tut Terjemahan dan Buku Ma­lay­­sia (ITBM) mengambil lang­kah proaktif walaupun tidak po­pular apabila men­ter­je­mah dan menerbitkan puisi Mathna­wi tulisan Rumi dalam baha­sa Me­layu. Buku puisi enam jilid edisi terhad hasil ter­jemahan Profesor Dr. Sayid Ajmal Al Aidus itu sudah berada di pasaran. Ini merupakan ter­jemahan da­ri­pa­da bahasa asal iaitu Parsi ke bahasa Melayu yang pertama. Penerbitan bu­ku puisi ini tepat dengan matlamat kewujudan ITBM untuk memindahkan ilmu dalam bahasa asing ke bahasa Melayu dan dari bahasa Melayu ke bahasa asing.

Menerbitkan puisi Rumi da­lam bahasa Melayu adalah satu langkah yang baik walau­pun di negara ini minat terhadap bu­ku tidak seperti di Barat. Saya percaya buku puisi ini dapat mem­beri pelu­ang yang lebih luas kepada khalayak untuk men­dekati dan menyelami pe­mi­kiran penyair Islam yang ter­penting pada abad ke-13.

Serentak dengan itu juga ITBM menerbitkan album Mathnawi Rumi oleh kumpulan Kopratasa yang memetik bahagian-bahagian yang menarik dan mudah difahami da­ripada puisi Mathnawi ini. Dua anggota Kopratasa, Sani Sudin dan Usop memberikan hasil yang baik dalam penciptaan lagu mengiringi puisi ini, barangkali kerana memahami dan menyelami karya puisi ini.

Penghayatan

Pemikiran Rumi dalam puisi-puisinya sesuai dengan Islam, Kristian, Hindu dan Buddha. Rumi berhujah dan me­lontarkan rasa dari jiwanya tentang spiritual dan mistiknya kehidupan manusia yang sejagat ini. Tidak ada mesej yang jelas tetapi perlu dihadamkan secara berbeza-beza men­gi­kut tinggi atau rendah daya intelektual individu.

Hal-hal begini yang menarik perhatian Kopratasa untuk mengiringkan puisi Rumi dengan melodi seperti Hay Reiss mengiringkan visual bersama-sama puisi Rumi.

Kefahaman dan penghayatan yang tinggi Sani Sudin dan Usop memberikan tenaga melodi yang kuat kepada puisi Mathnawi. Rumi yang meninggal dunia pada 17 Disember 1273 ketika berusia 66 tahun meninggalkan sesuatu yang terus dimanfaatkan oleh generasi selepasnya. Merungkai kesan mistik dan menyusuri spiritual yang dituangkan dalam puisi-puisinya satu kembara yang unik.

Keunikan itu dilihat satu faktor yang memandu Kopratasa dalam menginterpretasi frasa kepada melodi. Nampaknya tujuh abad usia karya-karya tidak menghalang untuk terus menjadikan ia baharu dan segar dalam keinginan manusia mencari kesejagatan. Rumi memanfaatkan disiplin pe­mi­kiran metafizik terhadap kesusasteraan. Inilah yang mem­bawa puisi-puisi Rumi jauh ke depan meninggalkan zamannya. Kemudian didokong oleh tiga prinsip utama iaitu kemuliaan, toleransi dan meyakini keragaman.

Biarpun ada yang sangsi terhadap sumbangan kesu­sas­teraan dalam pembangunan manusia, karya-karya Rumi di tangan Kopratasa dan ITBM boleh dijadikan satu contoh baik bagaimana sastera dimanfaatkan. Ini bukanlah suatu yang pelik kerana sarjana Amerika yang terkenal dengan prejudis terhadap negara di luar Amerika memilih karya Rumi sebagai inti karya mereka.

Seperti diungkap Franklin D. Lewis dalam bukunya, Rumi; Past and Present, East and West, Rumi salah seorang tokoh Islam yang digemari Barat khususnya Amerika Syarikat hinggakan ikon budaya popular seperti penyanyi Madonna turut mengagumi dan menjadikan puisi Rumi sebagai inspirasi lagu-lagunya.

Ini membuktikan bahawa sumbangan karya-karya ke­su­sasteraan tidak sama dengan sumbangan kebendaan yang boleh dilihat dengan mata. Memetik kata-kata Cole­man Barks bekas profesor sastera Inggeris University of Georgia, puisi-puisi Rumi menyingkapkan kasih sa­yang dan ketuhanan yang sangat dalam.

Dia tentunya layak bercakap mengenai Rumi apabila mengusahakan penerbitan 12 edisi terjemahan puisi-pui­si Rumi. Antara yang cukup diingati ialah Open Secret dan Unseen Rain. Demikianlah Rumi yang kedalaman pe­mikirannya terus diterokai untuk dipetik mak­nanya.

utusan online 

 

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

© 2011 mimbar kata, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena