22 Jan 2016

KMK 2016 Kertas 4
Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Kertas 4 Kerja Kursus

Arahan kepada calon:

Kerja kursus ini wajib dilaksanakan oleh setiap ca/on STPM, iaitu ca/on sekolah kerajaan, ca/on sekolah bantuan kerajaan, ca/on sekolah swasta, dan ca/on persendirian individu sebagai sebahagian daripada komponen pentaksiran sepanjang penggal 2 dan penggal 3.

Ada tiga soa/an kerja kursus yang dikemukakan. Anda dikehendaki memilih satn soalan sahaja. Ca/on mesti menyerahkan kerja kursus tersebut kepada guru!pemeriksa untuk dinilai.

Ca/on juga mesti melaksanakan semua aspek berkaitan dengan kerja kursus seperti yang ditetapkan dalam Manual Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif.

Markah penuh bagi kerja kursus ini ialah 60 markah.

Calon dikehendaki memilih satu daripada tiga soalan kerja kursus yang berikut:

1 Tulis sebuah esei tentang budaya berdasarkan karya sastera yang anda kaj i.

Arahan

Esei ini hendaklah mengandungi:

(a) Pengenalan
(b) Objektifkajian
(c) Kaedah kajian
(d) Isi kajian
(e) Penutup
(f) Senarai rujukan

2 Kemukakan satu portfolio seorang tokoh yang dikenali yang mempunyai peribadi seperti Tun Perak dalam Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu), selenggaraan A. Samad Ahmad, (2003), Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Arahan

Portfolio ini hendaklah mengandungi:

(a) Pengenalan
(b) Objektifkajian
(c) Kaedah kajian
(d) Isi kajian
(e) Penutup
(j) Senarai rujukan

3 Hasilkan satu persembahan multimedia berdasarkan talibun "Keindahan dan Kemakmuran Negeri" seperti yang termuat dalam Permata Sastera Melayu, selenggaraan Majlis Peperiksaan Malaysia, (2012), Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Arahan

(a) Hasil kerja tersebut hendaklah mengandungi elemen multimedia, iaitu grafik, animasi, teks, dan audio-visual.
(b) Tempoh persembahan multimedia adalah antara tiga hingga lima mini!.
(c) Hasil persembahan multimedia hendaklah dihantar dalam cakera padat (CD). Nyatakan spesifikasi yang anda gunakan dalam menghasilkan tugasan tersebut. Contohnya: Power Point, Mikromedia Flash Nlx, Movie Maker, dan sebagainya.
(d) Calon perlu menyediakan laporan bertulis tentang projek multimedia yang dihasilkan.
Laporan tersebut hendaklah mengandungi perkara-perkara yang berikut.
(i) Sinopsis projek
(ii) Papan cerita

mpm 

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

© 2011 mimbar kata, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena