24 Dec 2013

PBS STPM 2014 : Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF KERTAS 4

KERJA KURSUS (KERJA PROJEK)

Arahan kepada calon:

Kerja kursus (kerja projek) ini wajib dilaksanakan oleh setiap calon STPM, iaitu calon sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan, calon sekolah swasta, dan calon persendirian individu sebagai sebahagian komponen penilaian sepanjang penggal 2 dan penggal 3.

Ada tiga soalan kerja kursus (kerja projek) yang dikemukakan. Anda dikehendaki memilih satu soalan sahaja. Calon mesti menyerahkan kerja kursus (kerja projek) tersebut kepada guru/pemeriksa untuk dinilai.

Calon juga mesti melaksanakan semua aspek berkaitan dengan kerja kursus (kerja projek) seperti yang ditetapkan dalam Manual Pelajar.

Markah penuh bagi kerja kursus (kerja projek) ini ialah 60 markah.

Calon dikehendaki memilih satu daripada tiga soalan kerja projek yang berikut:


1 Tulis sebuah esei tentang puisi Melayu tradisional.
Arahan
Esei ini hendaklah mengandungi
(a) Tajuk
(b) Pengenalan
(c) Objektif kajian
(d) Kaedah kajian
(e) Isi kajian
(f) Penutup
(g) Senarai rujukan


2 Kemukakan satu portfolio seorang tokoh wanita yang menyerupai watak Cik Puan Tipah dalam
novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur karya Keris Mas, (2003), Dewan Bahasa dan Pustaka,
Kuala Lumpur.
Arahan
Portfolio ini hendaklah mengandungi
(a) Pengenalan
(b) Objektif kajian
(c) Kaedah kajian
(d) Isi kajian
(e) Penutup
(f) Senarai rujukan

3 Hasilkan satu persembahan multimedia berdasarkan sajak “Pahlawan Ialah Dia” karya Abdul
Ghafar Ibrahim dalam Permata Sastera Melayu, Penyelenggara Majlis Peperiksaan Malaysia, (2012),
Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
Arahan
(a) Hasil kerja tersebut hendaklah mengandungi elemen multimedia, iaitu grafik, animasi, teks,
dan audio visual.
(b) Tempoh persembahan multimedia adalah antara tiga hingga lima minit.
(c) Hasil persembahan multimedia hendaklah dihantar dalam cakera padat (CD). Nyatakan
spesifikasi yang anda gunakan dalam menghasilkan tugasan tersebut. Contohnya: PowerPoint
Windows 2007, Mikromedia Flash Mx, dan sebagainya.
(d) Calon perlu menyediakan laporan bertulis tentang projek multimedia yang dihasilkan.
Laporan tersebut mengandungi perkara yang berikut:
(i) Sinopsis projek
(ii) Papan Cerita (Storyboard)

sila rujuk Majlis Peperiksaan Malaysia


0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

© 2011 mimbar kata, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena